✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 145 ngày (29.00%) 168 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (115.86%)
52 140 ngày (28.00%) 160 lần (1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
68 140 ngày (28.00%) 161 lần (1.2%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
02 135 ngày (27.00%) 146 lần (1.1%) 1.08 lần/ngày (108.15%)
14 135 ngày (27.00%) 148 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
39 134 ngày (26.80%) 151 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
86 134 ngày (26.80%) 156 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
22 133 ngày (26.60%) 154 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
65 133 ngày (26.60%) 151 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
36 132 ngày (26.40%) 146 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
67 132 ngày (26.40%) 151 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
56 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
23 129 ngày (25.80%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
40 129 ngày (25.80%) 141 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
59 129 ngày (25.80%) 148 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
93 129 ngày (25.80%) 146 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
12 128 ngày (25.60%) 139 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
54 128 ngày (25.60%) 149 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
62 128 ngày (25.60%) 142 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
82 128 ngày (25.60%) 146 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
73 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
57 126 ngày (25.20%) 145 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
72 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
75 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
88 126 ngày (25.20%) 142 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
96 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
00 125 ngày (25.00%) 140 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
16 125 ngày (25.00%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
18 125 ngày (25.00%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
24 125 ngày (25.00%) 139 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
84 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
90 125 ngày (25.00%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
07 124 ngày (24.80%) 139 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
64 124 ngày (24.80%) 143 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
83 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
10 123 ngày (24.60%) 141 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
31 123 ngày (24.60%) 148 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
05 122 ngày (24.40%) 131 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
43 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
53 122 ngày (24.40%) 141 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
77 122 ngày (24.40%) 141 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
81 122 ngày (24.40%) 133 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
85 122 ngày (24.40%) 133 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
30 121 ngày (24.20%) 144 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
19 120 ngày (24.00%) 135 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
48 120 ngày (24.00%) 135 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
97 120 ngày (24.00%) 142 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
99 120 ngày (24.00%) 139 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
15 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
71 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
92 119 ngày (23.80%) 151 lần (1.1%) 1.27 lần/ngày (126.89%)
32 118 ngày (23.60%) 142 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
55 118 ngày (23.60%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
63 118 ngày (23.60%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
66 118 ngày (23.60%) 132 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
76 118 ngày (23.60%) 135 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
80 118 ngày (23.60%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
20 117 ngày (23.40%) 136 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
21 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
35 117 ngày (23.40%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
51 117 ngày (23.40%) 130 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
58 117 ngày (23.40%) 131 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
79 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
89 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
91 117 ngày (23.40%) 129 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
94 117 ngày (23.40%) 128 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
27 116 ngày (23.20%) 135 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
34 116 ngày (23.20%) 134 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
46 116 ngày (23.20%) 125 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
74 116 ngày (23.20%) 126 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
01 115 ngày (23.00%) 131 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
03 115 ngày (23.00%) 124 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
26 115 ngày (23.00%) 133 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
29 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
38 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
44 115 ngày (23.00%) 136 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
70 115 ngày (23.00%) 121 lần (0.9%) 1.05 lần/ngày (105.22%)
25 114 ngày (22.80%) 124 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
17 113 ngày (22.60%) 130 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
28 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
04 112 ngày (22.40%) 129 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
87 112 ngày (22.40%) 133 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
95 112 ngày (22.40%) 118 lần (0.9%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
11 111 ngày (22.20%) 122 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
42 110 ngày (22.00%) 119 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
45 110 ngày (22.00%) 123 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
47 110 ngày (22.00%) 123 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
09 108 ngày (21.60%) 125 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
33 108 ngày (21.60%) 125 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
69 108 ngày (21.60%) 124 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
78 108 ngày (21.60%) 127 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
08 107 ngày (21.40%) 121 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
50 107 ngày (21.40%) 119 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
13 106 ngày (21.20%) 117 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
41 106 ngày (21.20%) 118 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
61 105 ngày (21.00%) 113 lần (0.8%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
98 105 ngày (21.00%) 123 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
37 104 ngày (20.80%) 115 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
60 103 ngày (20.60%) 110 lần (0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
06 98 ngày (19.60%) 110 lần (0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)